>

CÁC CÂU LỆNH TRA GIÁ THƯỜNG GẶP (22/07/2013)

VNA xin nhắc lại các câu lệnh tra giá thường gặp như sau:

1.Câu lệnh tra giá 1 cặp thành phố (Fares-F2): FQ: mã lệnh bắt buộc

Diễn giải

 

 

 

 

Câu lệnh

 

 

 

 

Chỉ định loại hành khách

 

 

 

 

,A

 

 

 

 

EX: FQSGNHAN,A

 

 

 

 

(A: Adult/ C: Child/ I: Infant)

 

 

 

 

STU: sinh viên

 

 

 

 

Ex: FQSGNPAR15AUGSTU-VN/USD

 

 

 

 

Chỉ định Fare basis

 

 

 

 

¥Q

 

 

 

 

EX: FQSGNHAN¥QYVN

 

 

 

 

Chỉ định hạng đặt chỗ

 

 

 

 

¥B

 

 

 

 

EX: FQSGNHAN¥BK

 

 

 

 

Chỉ định loại hành trình

 

 

 

 

¥code 2 chữ loại hành trình

 

 

 

 

(OW: 1 lượt/ RT: khứ hồi/ HR: ½ khứ hồi)

 

 

 

 

EX: FQSGNSIN¥OW

 

 

 

 

Chỉ định giá cạnh tranh /giá công bố

 

 

 

 

¥PV (giá cạnh tranh)

 

 

 

 

¥PL (giá công bố)

 

 

 

 

EX: FQSGNSIN¥PV

 

 

 

 

Hiển thị giá theo chiều tăng dần/giảm dần

 

 

 

 

¥S

 

 

 

 

EX: FQSGNSIN¥SA (tăng dần)

 

 

 

 

       FQSGNSIN¥SD (giảm dần)

 

 

 

 

Hiển thị tất cả các giá

 

 

 

 

ALL

 

 

 

 

EX: FQSGNHANALL

 

 

 

 

Hiển thị giá của các hãng có công bố cho hành trình

 

 

 

 

-**

 

 

 

 

EX: FQSGNHAN-**

 

 

 

 

nếu ngày khởi hành và ngày xuất vé ở quá khứ, ngày tháng năm để theo format sau:DDMMMYY)  

2.Các câu lệnh phụ thuộc:

Đọc điều kiện giá

 

 

 

 

- Theo dòng giá: RD1

 

 

 

 

- Đọc điều kiện theo mục cụ thể của dòng giá:RD1*16 (16: mục 16)

 

 

 

 

- Theo farebasis:RDSFOBKKY2-BR

 

 

 

 

(Y2: farebasis, BR: carrier fare)

 

 

 

 

- Hiển thị mục lục của điều kiện giá:RD1*M

 

 

 

 

Đọc chi tiết giá

 

 

 

 

FT1

 

 

 

 

Hiển thị hạng đặt chỗ

 

 

 

 

RB1

 

 

 

 

Hiển thị hành trình của giá

 

 

 

 

RD1*RTG

 

 

 

 

Hiển thị màn hình giá gần nhất

 

 

 

 

FQ*

 

 

 

 

Tăng giá/Giảm giá 

 

 

 

 

FT1¥10 ( tăng 10% mức giá số 1)
FT1-10 ( giảm 10% mức giá số 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn :VNA)

 

 

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: