Chính sách bảo mật

1. Afly.vn là đơn vị quản l‎ý các dữ liệu cá nhân của Quý khách. Afly.vn cam kết rằng các dữ liệu cá nhân của Quý khách được dùng cho mục đích:

  1. Thực hiện Booking, Order và Express Purchase và làm trung gian trong việc ký kết hợp đồng vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác theo hợp đồng mua dịch vụ.
  2. Cung cấp các dịch vụ điện tử.
  3. Đảm bảo liên lạc giữa Quý khách và Afly.vn.

2. Quý khách có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử l‎ý các dữ liệu này.

3. Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.

4. Afly.vn cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của Quý khách tuân thủ Luật pháp của nước Việt Nam và Afly.vn sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.

5. Afly.vn khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho các hệ thống thanh toán.

6. Quý khách có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu theo thông tin “Liên hệ” được Afly.vn đăng tải trên trang web www.Afly.vn.