>

HỦY CHỖ TỰ ĐỘNG CÁC BOOKING KL KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VỀ HK (24/02/2014)

VNA xin lưu ý: hệ thống sẽ tự động hủy chỗ các chặng bay có tình trạng chỗ KL, không được xử lý chuyển về HK trong vòng 4 giờ kể từ thời điểm chỗ được xác nhận từ sổ chờ.

Đề nghị anh chị thường xuyên kiểm tra và xử lý Q-KK (Q số 0, 11, 20), báo khách có chỗ và chuyển tình trạng KL về HK bằng câu lệnh:

.1HK

5H-DA BAO PAX OK VN….., TL….

6PΣER

Thông tin chi tiết kham khảo tại công văn 336/TCTHK-CNMN ngày 18/02/2014 v/v Triển khai hủy tự động chặng bay KL (có chỗ từ sổ chờ chưa được xử lý chuyển về HK)

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: