>

LƯU Ý KHI THAY ĐỔI VÉ TRÊN VA (02/03/2014)

Liên quan đến điều kiện về thời hạn xuất vé trên VA, Phụ lục ĐKC quy định: thời hạn xuất vé trước 2 ngày (hạng thương gia)/3 ngày (hạng  phổ thông) so với ngày bay chặng VA. Thông thường điều kiện này cũng phải được tuân thủ khi thay đổi vé. Điều kiện này áp dụng cả cho vé xuất tại Việt Nam và tại các thị trường khác.

Tuy nhiên hiện nay, điều kiện thay đổi vé trong biểu giá và trên hệ thống không yêu cầu tuân thủ thời hạn đổi vé trước 2 ngày/3 ngày. Trong thời gian VNA điều chỉnh quy định biểu giá và trên hệ thống, kính đề nghị anh chị lưu ý: "Đối với hành trình bao gồm những chặng bay trên VA: Bất cứ thay đổi vé hoặc đặt lại chặng bay mới cũng phải được thực hiện trước 2 ngày (hạng thương gia)/3 ngày (hạng phổ thông) so với ngày bay chặng VA"

Ví dụ 1 : vé hạng phổ thông

  • Ngày khởi hành chặng VA trên vé cũ: 10Mar
  • Ngày bay mới khách yêu cầu: 09Mar
  • Ngày thực hiện thay đổi: 06Mar --> được phép
  • Ngày thực hiện thay đổi: 07Mar --> không được phép vì không thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay mới (mặc dù thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay cũ trên vé).

Ví dụ 2 : vé hạng phổ thông

  • Ngày khởi hành chặng VA trên vé cũ: 10Mar
  • Ngày bay mới khách yêu cầu: 12Mar
  • Ngày thực hiện thay đổi: 07Mar --> được phép
  • Ngày thực hiện thay đổi: 09Mar --> không được phép vì không thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay cũ trên vé (mặc dù thỏa điều kiện trước 3 ngày so với ngày bay mới khách yêu cầu).

 

(Nguồn :VNA)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: